حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت


در این ماه
1.martosss00:05.06
2.Hanman00:05.62
3.Josky00:05.89
4.tplayz00:06.64
5.Houbicka
8
00:07.49
6.Engineer5300:08.45
7.baudinsvoyagers00:08.69
8.dekerstman5
47
00:09.01
9.MacGamer
9
00:09.55
10.bobik00:09.74
11.Fastfaxer
23
00:10.17
12.SYLZGC00:10.22
13.Saug99
19
00:10.29
14.Chrismneuer00:10.82
15.AMA17Cordoba00:10.94
16.YouAScreamer
5
00:11.00
17.peetraatJ
24
00:11.07
18.Schyrsivochter00:11.13
19.sifk491
6
00:11.26
20.Ronja
43
00:11.29
در این هفته
1.martosss00:05.18
2.Hanman00:06.06
3.baudinsvoyagers00:08.69
4.SYLZGC00:10.82
5.Chrismneuer00:10.82
6.sifk491
6
00:11.36
7.Piroska900:11.55
8.OlaManOla00:11.55
9.peetraatJ
24
00:11.57
10.AMA17Cordoba00:11.75
11.janez1234500:12.29
12.LaraSampaio00:12.35
13.MacGamer
9
00:12.36
14.Ferdiwagner00:13.25
15.fjmustak00:13.50
16.NA7NA00:14.13
17.Feanor00:15.13
18.Aeliar
9
00:15.52
19.kola6
16
00:15.73
20.Ulcman00:15.78
امروز
1.Hanman00:06.63
2.Piroska900:13.90
3.NA7NA00:14.69
4.MacGamer
9
00:14.80
5.janez1234500:15.83
6.OlaManOla00:16.24
7.AMA17Cordoba00:16.40
8.kelsar00:17.76
9.Ulcman00:18.18
10.eljot
10
00:18.22
11.medusaworm00:28.15
12.Multitasker00:33.45
13.jeszon
12
00:33.58
14.rpmsl00:36.19
15.masharpe00:37.53
16.sm62569000:53.89
17.chlorine01:02.16
18.jvpmartin01:05.22
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads