حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت

در این ماه
1. vowels
137
00:03.78
2. bakpao
57
00:04.29
3. Nimrod 00:04.30
4. sauceguardian
46
00:04.51
5. martosss
36
00:04.78
6. Bluegill16384
79
00:04.90
7. Nick
134
00:05.50
8. BingBongBob
23
00:05.61
9. TQ-V85Sn
39
00:05.88
10. Hanman 00:06.51
11. jacjac 00:07.06
12. H^2
15
00:09.11
13. NA7NA
1
00:10.42
14. jeszon
45
00:10.55
15. Maelwys 00:10.83
16. qobi
124
00:10.90
17. Piroska9
39
00:11.08
18. MissMarie0722
34
00:11.32
19. SYLZGC 00:11.54
20. sifk491
6
00:12.09
در این هفته
1. martosss
36
00:04.78
2. Hanman 00:06.51
3. H^2
15
00:09.11
4. TQ-V85Sn
39
00:10.33
5. phufhi 00:12.75
6. qobi
124
00:13.22
7. phufhi#5496
2
00:13.83
8. fdzzwz 00:13.95
9. alexPlux
51
00:14.45
10. ania12345ania1 00:15.78
11. Dorice
128
00:16.37
12. Ignacio Cavero
19
00:16.55
13. GorillaByte
23
00:17.68
14. Uthor 00:17.89
15. eljot
30
00:18.81
16. chiimo 00:19.60
17. Scalarik
4
00:24.42
18. Zane C
6
00:24.48
19. Mikelmusic73 00:24.60
20. madsign
22
00:24.88
امروز
1. Raj007 00:56.30
2.--- خالی -----:--
3.--- خالی -----:--
4.--- خالی -----:--
5.--- خالی -----:--
6.--- خالی -----:--
7.--- خالی -----:--
8.--- خالی -----:--
9.--- خالی -----:--
10.--- خالی -----:--
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
MO3
1. vowels
137
00:03.97
2. PuzzleMaestro
45
00:04.52
3. bakpao
57
00:05.16
4. sauceguardian
46
00:05.30
5. martosss
36
00:05.58
6. Bluegill16384
79
00:05.90
6. qqwref
153
00:05.90
8. Make
132
00:06.07
9. arcer
86
00:06.28
10. Ake
32
00:06.37
AO5
1. vowels
137
00:04.06
2. PuzzleMaestro
45
00:04.56
3. bakpao
57
00:05.32
4. sauceguardian
46
00:05.43
5. martosss
36
00:05.93
6. Make
132
00:06.14
7. qqwref
153
00:06.24
8. Ake
32
00:06.27
9. Bluegill16384
79
00:06.40
10. arcer
86
00:06.59
AO12
1. vowels
137
00:04.61
2. PuzzleMaestro
45
00:04.97
3. sauceguardian
46
00:06.08
4. bakpao
57
00:06.30
5. martosss
36
00:06.58
6. Make
132
00:06.71
7. qqwref
153
00:06.72
8. Nick
134
00:07.32
9. arcer
86
00:07.41
10. Bluegill16384
79
00:07.48
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.511
2.Fei Dai
19
00:05.220
3.dekerstman5
58
00:25.516

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hideshow

2022-07-02 18:00:23

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads