حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت

در این ماه
1.martosss
28
00:04.80
2.bakpao
38
00:05.40
3.Hanman00:06.73
4.PuzzleMaestro
30
00:07.01
5.Feadoor
20
00:08.13
6.Engineer53
3
00:08.66
6.jiufeng
28
00:08.66
8.fishysua
52
00:08.74
9.DrDrfbagIII00:08.98
10.LaraSampaio
32
00:09.10
11.NickeNix
39
00:09.20
12.Lump
20
00:09.78
13.NA7NA00:10.21
14.Piroska9
22
00:10.22
15.junesnow1700:10.49
16.jeszon
32
00:10.50
17.Einsteinus
48
00:11.20
18.janez1234500:11.30
19.Bees1
19
00:11.37
20.Dorice
80
00:11.45
در این هفته
1.martosss
28
00:05.54
2.Hanman00:06.73
3.Engineer53
3
00:08.90
4.DrDrfbagIII00:08.98
5.NickeNix
39
00:09.81
6.NA7NA00:10.21
7.junesnow1700:10.49
8.Piroska9
22
00:10.90
9.jeszon
32
00:10.94
10.Einsteinus
48
00:11.20
11.kola6
24
00:12.26
12.janez1234500:12.42
13.MissMarie0722
17
00:12.44
14.fishysua
52
00:12.79
15.alexPlux
5
00:12.96
16.seb00066
22
00:13.19
17.Dorice
80
00:14.65
18.Vasily Naumov
38
00:14.80
19.KoHCliff00:15.01
20.junzhi00:15.05
امروز
1.Hanman00:06.73
2.Engineer53
3
00:08.90
3.jeszon
32
00:10.94
4.Piroska9
22
00:12.74
5.fishysua
52
00:13.41
6.NA7NA00:14.25
7.Dorice
80
00:14.65
8.alexPlux
5
00:15.87
9.eljot
20
00:16.69
10.KoHCliff00:18.84
11.arozbilgin00:21.93
12.Nanghty#2175
5
00:27.47
13.p510sss00:33.05
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
MO3
1.martosss
28
00:05.65
2.bakpao
38
00:06.36
3.Ake
32
00:06.37
4.biopower
69
00:08.06
5.Go5Go
35
00:08.08
6.dekerstman5
55
00:08.30
7.@me
44
00:09.09
8.arcer
57
00:09.25
9.jiufeng
28
00:09.37
10.Engineer53
3
00:09.40
AO5
1.martosss
28
00:05.93
2.Ake
32
00:06.27
3.bakpao
38
00:06.36
4.biopower
69
00:08.52
5.dekerstman5
55
00:08.61
6.Go5Go
35
00:09.15
7.@me
44
00:09.26
8.jiufeng
28
00:09.37
9.Engineer53
3
00:09.64
10.arcer
57
00:10.02
AO12
1.martosss
28
00:06.95
2.bakpao
38
00:07.41
3.dekerstman5
55
00:09.45
4.Go5Go
35
00:10.08
5.biopower
69
00:10.23
6.Engineer53
3
00:10.59
7.NickeNix
39
00:10.90
8.Oryn
36
00:11.28
9.@me
44
00:11.29
10.million
46
00:11.38
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.511
2.dekerstman5
55
00:25.516
3.Oliver
23
00:32.154

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hide show

2021-09-17 19:52:53

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads