حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت

در این ماه
1. Bluegill16384
88
00:03.66
2. martosss
43
00:04.18
3. BingBongBob
65
00:04.23
4. psyk
24
00:04.90
5. KickAndRunAway 00:05.10
6. Hanman 00:05.72
7. SliverHawk's sweethe...
120
00:05.76
8. dekerstman5
59
00:06.16
9. afidaleo
69
00:06.28
10. NickeNix
64
00:06.55
11. BozoTheMonk
7
00:06.57
12. TQ-V85Sn
41
00:06.59
13. francolq 00:07.56
14. MoFan
50
00:07.66
15. jiufeng
36
00:07.96
16. FCB0320 00:08.01
17. fishysua
61
00:09.75
18. jeszon
47
00:10.17
19. Dorice
136
00:10.43
20. Schyrsivochter 00:10.52
در این هفته
1. martosss
43
00:04.65
2. SliverHawk's sweethe...
120
00:05.76
3. BozoTheMonk
7
00:06.57
4. FCB0320 00:08.01
5. fishysua
61
00:10.40
6. sifk491
6
00:10.65
7. Hotshot007
24
00:10.91
8. alexPlux
62
00:11.95
9. batiko 00:12.15
10. jeszon
47
00:12.43
11. qobi
133
00:12.48
12. KillerBee
62
00:12.84
13. BingBongBob
65
00:13.06
14. Ravenclaw 00:15.45
15. xvhaoq
3
00:15.47
16. Hugo Andersson
27
00:15.65
17. eljot
32
00:17.69
18. Sideways8 00:18.15
19. tomasR 00:18.57
20. Larry the pirate#021...
46
00:19.14
امروز
1. martosss
43
00:06.36
2. alexPlux
62
00:18.55
3. eljot
32
00:19.25
4. Raj007 00:26.93
5. madostar 00:27.51
6. Viral 00:34.78
7. AlphaBetaMale 01:06.95
8. DarkKnightDad
13
01:07.07
9.--- خالی -----:--
10.--- خالی -----:--
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
MO3
1. vowels
161
00:03.97
2. jai22933
11
00:04.46
3. PuzzleMaestro
51
00:04.52
4. bakpao
60
00:05.16
5. martosss
43
00:05.17
6. sauceguardian
46
00:05.30
7. nabifan
57
00:05.33
8. Bluegill16384
88
00:05.50
9. BingBongBob
65
00:05.75
9. psyk
24
00:05.75
AO5
1. vowels
161
00:04.06
2. PuzzleMaestro
51
00:04.56
3. jai22933
11
00:04.63
4. bakpao
60
00:05.32
5. nabifan
57
00:05.41
6. sauceguardian
46
00:05.43
7. Bluegill16384
88
00:05.72
8. martosss
43
00:05.83
9. psyk
24
00:06.12
10. Make
152
00:06.14
AO12
1. vowels
161
00:04.61
2. PuzzleMaestro
51
00:04.97
3. jai22933
11
00:05.40
4. Bluegill16384
88
00:06.02
5. sauceguardian
46
00:06.08
6. bakpao
60
00:06.30
7. martosss
43
00:06.58
8. Make
152
00:06.71
9. qqwref
187
00:06.72
10. psyk
24
00:06.84
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.511
2.Fei Dai
19
00:05.220
3.dekerstman5
59
00:25.516

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hideshow

2022-10-03 12:08:55

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads