حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت

در این ماه
1. PuzzleMaestro
42
00:03.44
2. bakpao
49
00:04.27
3. martosss
34
00:05.33
4. Hanman 00:05.90
5. JiminP
10
00:06.11
6. Make
38
00:06.23
7. ThotDestroyer
67
00:06.36
8. vowels
87
00:06.56
9. arcer
73
00:06.59
10. NickeNix
49
00:06.78
11. qqwref3
50
00:06.79
12. jiufeng
33
00:07.42
13. Nick
97
00:07.74
14. Kozar 00:07.94
15. tleesf 00:07.97
16. fofor 00:08.84
17. fishysua
60
00:09.30
18. bobik 00:09.31
19. jeszon
40
00:09.87
20. MissMarie0722
29
00:09.89
در این هفته
1. martosss
34
00:05.33
2. arcer
73
00:06.59
3. NickeNix
49
00:06.78
4. qqwref3
50
00:06.79
5. Kozar 00:07.94
6. tleesf 00:07.97
7. bobik 00:09.31
8. Piroska9
32
00:10.33
9. jeszon
40
00:10.41
10. sifk491
6
00:10.71
11. MissMarie0722
29
00:10.76
12. fishysua
60
00:10.94
13. numbrr
62
00:11.60
14. NA7NA 00:12.71
15. Reeeeeeeed 00:12.98
16. janez12345 00:13.36
17. alexPlux
23
00:13.88
18. Solander 00:14.65
19. HackMan 00:14.69
20. hugetone 00:15.12
امروز
1. jeszon
40
00:10.84
2. tleesf 00:11.73
3. MissMarie0722
29
00:11.98
4. janez12345 00:13.44
5. alexPlux
23
00:14.67
6. eljot
27
00:16.20
7. NA7NA 00:16.90
8. FCB0320 00:17.25
9. Arzhang 00:19.03
10. W K
31
00:21.88
11. Dicko-san
62
00:29.52
12. MMMMMMMMartina
1
00:29.55
13. Viral 00:29.79
14. daifei4321 00:49.92
15. eonhochang
24
00:56.75
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
MO3
1. PuzzleMaestro
42
00:04.52
2. bakpao
49
00:05.16
3. martosss
34
00:05.65
4. Ake
32
00:06.37
5. arcer
73
00:06.38
6. NickeNix
49
00:07.13
7. qqwref3
50
00:07.27
8. ThotDestroyer
67
00:07.77
9. biopower
81
00:07.78
10. JiminP
10
00:08.05
AO5
1. PuzzleMaestro
42
00:04.56
2. bakpao
49
00:05.69
3. martosss
34
00:05.93
4. Ake
32
00:06.27
5. arcer
73
00:06.59
6. qqwref3
50
00:07.70
7. ThotDestroyer
67
00:07.80
8. biopower
81
00:07.90
9. NickeNix
49
00:08.00
10. Fastfaxer
98
00:08.32
AO12
1. PuzzleMaestro
42
00:04.97
2. bakpao
49
00:06.43
3. martosss
34
00:06.58
4. qqwref3
50
00:07.73
5. arcer
73
00:08.01
6. biopower
81
00:08.78
7. ThotDestroyer
67
00:08.84
8. NickeNix
49
00:09.26
9. Fastfaxer
98
00:09.37
10. dekerstman5
56
00:09.45
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.511
2.dekerstman5
56
00:25.516
3.Oliver
25
00:32.154

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hideshow

2022-01-17 16:56:04

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads