حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده

 

Q. من قرار است چه کاری انجام دهم? :)
A.
توجه- هیچ حلقه ی متقاطع یا حلقه ی بازی وجود ندارد. فقط یک حلقه ی کامل وجود دارد.
Q. کاربرد این اعداد چیست?
A. هر عدد نشان می دهد که دقیقاَ چه تعداد خط باید دور آن رسم شود.سلول هایی که بدون عدد هستند می توانند با هر تعداد خط احاطه شوند.
Q. چه چیزی در این پازل ممنوع است؟
A.                              
Q. از کجا باید شروع کرد؟
A.

باید منطقی فکر کنید. برای مثال به نمونه ی زیر نگاه کنید:هیچ خطی نباید دور عدد صفر باشد. بنابراین می توانید با کلیک راست بین نقاط را مارک کنیدفقط 3 خط باید اطراف عدد 3 رسم شوند: سپس خطوط فقط می توانند در مسیرهای زیر ادامه یابندشما می توانید نمونه های دیگری مانند این به دست آورید

 

: بقیه قواعد پازل  hide show

2024-02-23 11:17:33

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads