حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده
ترجمه جدید
زبان منبع:
دو حرف مخفف زبان ترجمه شده (de):
اسم زبان ترجمه شده در این زبان (Deutsch) :
اسم و یا اسم مستعار شما:
ایمیل:ترجمه خود را ادامه دهید و یا اصلاح کنید
کد را اینجا وارد کنید:: بقیه قواعد پازل  hide show

2022-12-03 19:01:19

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads