حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده
سایز:2
23
32313
222
20
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,140,878
333
2201
3
2
32
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,466,025
33
101
323
22
12
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,810,455
2
02
2221
313
22222
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,379,436
22222
2
2
1202
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 8,227,712
12
22
0322
322
23
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 8,961,727
2
2213
2
30
3233
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,124,502
3320
12
13
2213
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,768,899
2
222
3233
101
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,545,377
212
32
3021
32
1
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,846,797
1
22
3022
32
132
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,865,311
311
3
3003
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,570,244
3323
301
32
21
31
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,344,457
333
202
1
222
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,581,227
2
23
0313
22
233
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,718,750
3
23
21203
223
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,299,513

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads