حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده
سایز:123
32
301
3
212
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 4,671,145
222
0232
212
23
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 3,358,032
02
232
13
2
2122
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 513,711
212
32
10
333
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 7,009,566
222
3222
3022
12
3
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 5,366,266
33
20212
21
31
21
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 4,740,675
2
302
222
22
32
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 6,473,150
32
3122
22
203
32
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 6,556,955
00
212
2
223
3232
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 7,706,445
2
03
2
1
021
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 2,213,514
3320
2112
2
13
21
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 4,989,624
212
31
30212
2
1
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 7,875,390
0
22
33
2223
2221
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 4,518,262
13
222
23
2003
23
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 8,738,306
22
12
322
03
3323
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 9,274,176
332
123
223
1203
323
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 291,926

: بقیه قواعد پازل  hide show

2024-02-23 09:19:28

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads