حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی
حلقه ی لغزنده
سایز:11
3
1
3320
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 847,893
333
2022
13
11
23
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,000,000
11
2202
22
202
23
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,541,847
13
213
230
222
23
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 8,227,223
33
202
222
0
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,303,995
333
2022
222
222
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,210,320
1
133
2302
22
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 375,265
23
31
102
23
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 8,429,129
2
212
1011
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,746,148
33
213
2
22
20
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,673,324
212
21
222
2112
0233
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,767,296
22
22
2322
3103
233
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,295,684
3
3
22
2021
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,044,806
2
3222
2
302
3233
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,292,051
2
2
22
12022
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 238,043
2
2222
02
220
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,333,022

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-loop.com
Disable Side Ad & Rotation