حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده
سایز:23
2222
3
12022
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 240,396
23
2332
1201
1
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,342,915
333
220
2
122
222
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,842,773
23
31
22
20
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,341,443
333
021
2
2222
2223
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,247,438
020
22
2213
23
1
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,764,901
32
102
2
102
232
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,562,980
3320
22
2
20
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,136,318
2
3233
3022
23
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,602,192
23313
03
2
223
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,524,910
1
213
22
301
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,168,536
31
332
0
1222
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,611,221
320
2220
22
32313
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,239,647
31
3
2203
23
231
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,947,583
21
232
30
23
313
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,012,950
33
2123
2
22303
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,597,714

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-loop.com
Disable Side Ad & Rotation