حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده
سایز:2
22
00
2
32
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,273,020
222
22
03
23
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,963,136
2
22
00
2
32
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,607,858
322
222
233
201
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,067,482
1
2
30213
323
2223
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,905,632
33
2203
13
312
223
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,898,356
323
302
322
13
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,002,256
1222
22
222
03
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,063,099
33
2021
2
2122
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,062,921
2132
22
322
112
30
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 815,922
2
302
332
211
22
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,496,856
322
30223
322
122
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 54,147
232
22
031
3
332
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,565,321
3
323
303
31323
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,772,821
0
2
23
33
212
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,329,632
1
323
12
22
20
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,866,687

: بقیه قواعد پازل  hide show

2021-09-17 18:29:34

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads