حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده
سایز:22
23
2103
23
331
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,015,865
2232
102
22
220
1
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,514,804
23
222
22
12021
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 8,262,148
2
21202
2
21202
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,740,942
231
2
212
2111
03
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,692,729
22
323
230
23
213
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,045,077
333
102
33
2222
32
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,922,377
321
22
032
211
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,320,938
3
2112
2323
103
2333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 11,858
3
2222
3220
212
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,958,483
220
22
02
21
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,054,001
222
13
232
2012
332
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,137,445
3320
2212
2
1
3323
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,712,525
23
202
22
21202
22
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,758,515
0023
2
2
22
213
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,961,185
3212
323
22
022
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,416,113

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads