حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده
سایز:32
22
3223
02
3332
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 8,918,923
3
3
30203
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 148,716
2121
223
13
32
0
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,874,049
1
2
210
212
2332
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,430,020
32
3022
32
212
3333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 8,391,704
22
2323
22203
33
22
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,302,818
23313
03
2
223
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,970,584
23213
12
2
2021
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,972,668
32
1102
22
2203
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 257,801
3221
22
2
120
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,266,304
3
22
31320
12
22
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,557,634
31
2
223
0222
02
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,604,023
22
312
2
3023
3323
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,327,138
2
032
13
13
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,126,025
32
13
3323
203
22
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,716,605
333
2022
122
2
2223
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,223,419

: بقیه قواعد پازل  hide show

2022-07-02 16:38:28

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads