حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده
سایز:333
10
33
212
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,476,492
333
2022
2
2112
22
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,804,359
222
3212
31
212
03
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,981,630
123
2012
1
3022
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,503,676
2
21
230
232
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,731,645
22
32323
302
23
32
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,186,363
3
22
23
232
202
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,457,964
31
3
33
212
3320
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,604,832
33
22022
23
21112
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,996,425
1
222
22
303
3233
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,838,798
331
3
2203
2223
3221
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,611,688
322
302
32
2123
323
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,898,453
3
022
0
302
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,527,164
232
3
22
212
30
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,688,262
2
33
01
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,887,644
3
23
303
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,726,512

: بقیه قواعد پازل  hide show

2022-01-17 15:33:49

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads