حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده
سایز:3
212
222
1202
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 703,559
1
22
22
20
20
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,181,499
2
2222
32
302
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,361,034
2232
2
21
02
333
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 3,350,558
223
120
2
1213
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 703,249
330
10
3
212
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,468,864
231
13
203
3
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,394,018
33
1
3203
23
212
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,823,990
30
222
222
2213
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,759,124
1
303
33
32
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,657,632
22
22
233
101
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,255,616
2
21112
23
22022
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,749,882
231
3
03
32323
22
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,838,877
323
30
2
23
212
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,907,856
33
22
3
2
202
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 9,984,204
132
3
303
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,327,993

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads