حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده
سایز:121
23
12
1202
33
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,681,875
22
2
030
2122
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,610,204
2132
22
22
03
3323
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 5,111,758
232
3
1113
322
0
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,044,521
333
2202
2
211
323
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,174,311
1
312
22
2103
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,174,375
2
333
1201
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 7,608,714
3320
12
22
3
213
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 356,975
20
32
2
32
23
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,985,927
2
1212
23230
222
2
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 2,581,098
3
132
22
31
202
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 6,331,860
22
2
01
23
2332
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,647,995
3322
011
22
1231
3
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 4,154,429
22
313
222
23
03
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 91,430
12
2222
3322
303
32
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 308,216
2
232
22112
03
5x5 حلقه معمولی شماره پازل: 1,608,905

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads