حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده
سایز:33
2222
22
1203
223
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 9,301,669
203
22
2
221
2332
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 8,143,538
203
3
22
122
1
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 810,909
2
321
303
322
2222
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 1,334,865
21
23
203
3223
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 4,799,940
02
23
322
313
2
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 2,385,920
220
2
311
32
20
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 9,764,950
2
221
23
3023
32
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 5,692,336
203
32
322
1
3322
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 3,550,002
32222
22
2
120
333
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 3,622,533
1
23
12203
3223
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 4,825,258
3223
2203
22
1
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 7,013,961
333
2021
12
212
2
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 7,346,696
3
32
10
123
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 3,808,620
22
312
22
220
333
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 5,725,179
3222
323
3203
3
21
5x5 معمولی حلقه شماره پازل: 8,813,744

: بقیه قواعد پازل  hide show

2022-12-03 18:18:05

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads