حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت

در این ماه
1. martosss
36
00:04.69
2. vowels
131
00:04.82
3. sauceguardian
39
00:05.23
4. Hanman 00:05.80
5. BlazingMuddy#6305
21
00:06.60
6. SliverHawk's sweethe...
88
00:06.75
7. tleesf 00:07.29
8. TQ-V85Sn
37
00:07.44
9. David Canchila
63
00:07.68
10. Dorice
122
00:07.81
10. SliverHawk
63
00:07.81
12. Jugglinghands
25
00:08.29
13. bahan 00:09.26
14. bobik 00:09.29
15. qobi
119
00:09.42
16. птну пиZдец
37
00:09.60
17. jeszon
44
00:10.13
18. Piroska9
38
00:10.33
19. NA7NA 00:10.47
20. MissMarie0722
32
00:10.48
در این هفته
1. martosss
36
00:05.04
2. sauceguardian
39
00:05.23
3. Hanman 00:05.80
4. TQ-V85Sn
37
00:07.44
5. bobik 00:09.29
6. Dorice
122
00:09.82
7. jeszon
44
00:10.13
8. MissMarie0722
32
00:10.48
9. Solander 00:11.18
10. hatake 00:11.20
11. Piroska9
38
00:11.23
12. NA7NA 00:11.29
13. qobi
119
00:11.42
14. alexPlux
45
00:12.06
15. janez12345 00:12.50
16. geyik
95
00:13.55
17. CreamKing
10
00:15.25
18. monono
25
00:15.98
19. Sideways8 00:16.05
20. nking1 00:16.19
امروز
1. Hanman 00:05.80
2. sauceguardian
39
00:05.84
3. TQ-V85Sn
37
00:07.44
4. Solander 00:11.18
5. MissMarie0722
32
00:11.27
6. Dorice
122
00:12.71
7. geyik
95
00:13.55
8. monono
25
00:16.80
9. alexPlux
45
00:17.36
10. Yuzuki
4
00:19.84
11. NA7NA 00:20.94
12. Ciopaka
20
00:21.62
13. ChiefOsceola 00:22.18
14. liuxinsuiyue 00:26.82
15. Pylgrim
8
00:28.19
16. joe2027 00:29.80
17. Viral 00:30.82
18. jeffrey696969 00:31.44
19. Hasip Kalaycıoğlu
4
00:34.47
20. bu
1
00:39.23
MO3
1. PuzzleMaestro
45
00:04.52
2. bakpao
55
00:05.16
3. sauceguardian
39
00:05.55
4. martosss
36
00:05.65
5. vowels
131
00:05.79
6. qqwref
127
00:05.90
7. Make
114
00:06.07
8. arcer
84
00:06.28
9. Ake
32
00:06.37
10. Nick
127
00:06.73
AO5
1. PuzzleMaestro
45
00:04.56
2. bakpao
55
00:05.69
3. sauceguardian
39
00:05.71
4. martosss
36
00:05.93
5. vowels
131
00:06.10
6. Make
114
00:06.14
7. qqwref
127
00:06.24
8. Ake
32
00:06.27
9. arcer
84
00:06.59
10. biopower
92
00:06.76
AO12
1. PuzzleMaestro
45
00:04.97
2. sauceguardian
39
00:06.16
3. bakpao
55
00:06.43
4. martosss
36
00:06.58
5. Make
114
00:06.71
6. qqwref
127
00:06.72
7. vowels
131
00:06.92
8. arcer
84
00:07.41
9. biopower
92
00:07.57
10. Nick
127
00:07.63
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.511
2.Fei Dai
14
00:05.220
3.dekerstman5
57
00:25.516

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hideshow

2022-05-18 20:23:20

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads