حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت

در این ماه
1.PuzzleMaestro
34
00:03.77
2.martosss
33
00:04.80
3.bakpao
41
00:05.77
4.Hanman00:05.99
5.playmaker00:06.34
6.DrDrfbagIII00:06.38
7.biopower
73
00:06.46
8.David Canchila
50
00:07.75
9.DeaphetS
31
00:08.76
10.Fastfaxer
82
00:08.99
11.guoguowang
15
00:09.11
12.jiufeng
30
00:09.43
13.RinaHaudrauf00:09.50
14.NickeNix
42
00:09.64
15.Brainiac2.0
36
00:09.77
16.vowels
65
00:09.83
17.Piroska9
23
00:09.98
18.jeszon
34
00:09.99
19.Sonar
51
00:10.00
20.Lump
23
00:10.02
در این هفته
1.DrDrfbagIII00:06.69
2.David Canchila
50
00:07.75
3.guoguowang
15
00:09.11
4.RinaHaudrauf00:09.50
5.NickeNix
42
00:09.64
6.Piroska9
23
00:09.98
7.jeszon
34
00:09.99
8.fishysua
53
00:10.97
9.MissMarie0722
19
00:11.21
10.janez1234500:12.30
11.NA7NA00:12.40
12.Solander00:12.76
13.Special-K
9
00:13.27
14.Sideways800:15.42
15.eljot
23
00:15.52
16.mattyHs00:15.66
17.alexPlux
5
00:15.90
18.qobi
91
00:17.23
19.Klappa en ko
40
00:17.43
20.DasKlaus
59
00:17.87
امروز
1.MissMarie0722
19
00:12.42
2.bilms
36
8d 01:28:28.26
3.--- خالی -----:--
4.--- خالی -----:--
5.--- خالی -----:--
6.--- خالی -----:--
7.--- خالی -----:--
8.--- خالی -----:--
9.--- خالی -----:--
10.--- خالی -----:--
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
MO3
1.PuzzleMaestro
34
00:05.33
2.martosss
33
00:05.65
3.bakpao
41
00:06.11
4.Ake
32
00:06.37
5.biopower
73
00:07.78
6.Go5Go
41
00:08.08
7.dekerstman5
56
00:08.30
7.Fastfaxer
82
00:08.30
9.@me
45
00:09.09
10.arcer
65
00:09.25
AO5
1.PuzzleMaestro
34
00:05.51
2.martosss
33
00:05.93
3.Ake
32
00:06.27
4.bakpao
41
00:06.36
5.biopower
73
00:07.90
6.Fastfaxer
82
00:08.32
7.dekerstman5
56
00:08.61
8.Go5Go
41
00:09.15
9.@me
45
00:09.26
10.jiufeng
30
00:09.37
AO12
1.martosss
33
00:06.58
2.bakpao
41
00:07.41
3.biopower
73
00:08.78
4.Fastfaxer
82
00:09.37
5.dekerstman5
56
00:09.45
6.Go5Go
41
00:10.08
7.NickeNix
42
00:10.48
8.Engineer53
3
00:10.59
9.David Canchila
50
00:10.95
10.Oryn
42
00:11.28
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.511
2.dekerstman5
56
00:25.516
3.Oliver
25
00:32.154

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hide show

2021-10-22 00:59:53

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads