حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده


5x5 معمولی حلقه | 5x5 سخت حلقه | 7x7 معمولی حلقه | 7x7 سخت حلقه | 10x10 معمولی حلقه | 10x10 سخت حلقه | 15x15 معمولی حلقه | 15x15 سخت حلقه | 20x20 معمولی حلقه | 20x20 سخت حلقه | 25x30 معمولی حلقه | 25x30 سخت حلقه

در این ماه
1. martosss
75
00:03.97
2. Hanman 00:04.60
3. arcer
105
00:04.74
4. sisi59
63
00:06.17
5. nitros19 00:06.35
6. jeszon
53
00:06.93
7. NickeNix
99
00:08.41
8. China66ADu 00:08.88
9. qobi
184
00:08.91
10. sifk491
6
00:09.33
11. Truth-or-Peace
83
00:09.44
12. テイ
49
00:09.49
13. Piroska9
47
00:10.02
14. Dugong 00:10.54
15. misamo
45
00:10.74
16. mingruiwang
2
00:11.15
17. Maelwys 00:11.25
18. Joonbin 00:11.70
19. zh X
17
00:11.79
20. 苏苏
27
00:12.62
در این هفته
1. martosss
75
00:04.77
2. jeszon
53
00:06.93
3. qobi
184
00:08.91
4. Piroska9
47
00:10.02
5. China66ADu 00:10.98
6. zh X
17
00:11.79
6. Maelwys 00:11.79
8. sifk491
6
00:12.82
9. Joonbin 00:13.55
10. Raj007 00:14.22
11. 雷仙
15
00:14.45
12. alexPlux
84
00:14.76
13. huangzhishen 00:14.77
14. GoldChoco36
91
00:15.07
15. MEGACHEESE
64
00:15.64
16. Yucen Tian
1
00:16.02
17. Beesweezy
27
00:16.66
18. LSQUAREDMATH
19
00:16.70
19. xuhui 00:17.41
20. L^2 Math
22
00:18.28
امروز
1. jeszon
53
00:06.93
2. sifk491
6
00:13.29
3. LSQUAREDMATH
19
00:16.81
4. L^2 Math
22
00:19.34
5. bangbingssss
1
00:25.88
6. faiza1 00:27.39
7. Viral 00:32.74
8. AE6MT 00:33.01
9. kasukabelady 00:33.80
10. togyoku 00:35.12
11. HKJF13 00:36.39
12. yoshimichi 00:48.31
13. xunshan 00:56.80
14. Constance
1
02:30.22
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
MO3
1. vowels
202
00:03.13
2. cknori95
56
00:03.92
3. nabi
92
00:04.14
4. avani
36
00:04.38
5. BingBongBob
107
00:04.41
6. jai22933
23
00:04.46
6. martosss
75
00:04.46
8. PuzzleMaestro
56
00:04.52
9. Make
229
00:04.81
10. bakpao
60
00:05.16
AO5
1. vowels
202
00:03.23
2. cknori95
56
00:04.25
3. nabi
92
00:04.39
4. avani
36
00:04.40
5. BingBongBob
107
00:04.54
6. PuzzleMaestro
56
00:04.56
7. jai22933
23
00:04.63
8. martosss
75
00:04.66
9. qqwref
259
00:05.08
10. Make
229
00:05.23
AO12
1. vowels
202
00:03.92
2. nabi
92
00:04.81
3. BingBongBob
107
00:04.83
4. PuzzleMaestro
56
00:04.97
5. cknori95
56
00:04.99
6. martosss
75
00:05.22
7. avani
36
00:05.30
8. jai22933
23
00:05.40
9. qqwref
259
00:05.71
10. arcer
105
00:05.86
Robots / programmatic solversinfo  
1.joshprzybyszewski
18
00:00.059
2.jllachan00:00.511
3.Fei Dai
20
00:05.220

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hideshow

2024-02-23 11:00:40

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads