حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت


در این ماه
1.Hanman00:06.14
2.dekerstman5
43
00:07.54
3.MacGamer00:09.61
4.Ferdiwagner00:09.62
5.Ake60
14
00:09.94
6.Fastfaxer
3
00:10.02
7.sesam9200:10.72
8.cengiz198600:11.10
9.NA7NA00:11.55
10.TrueRocke00:11.74
11.George Hagi00:11.82
12.sifk491
5
00:12.35
13.Mia61300:12.53
14.Half_Line
8
00:12.56
15.fishysua00:12.96
16.janez1234500:13.08
17.baudinsvoyagers00:13.26
18.David Canchila
24
00:13.44
19.sutchinger
21
00:13.52
20.seb0006600:13.64
در این هفته
1.Hanman00:06.77
2.dekerstman5
43
00:09.39
3.cengiz198600:11.10
4.TrueRocke00:11.74
5.MacGamer00:12.32
6.sifk491
5
00:12.71
7.Ferdiwagner00:12.89
8.George Hagi00:13.42
9.libra9z00:13.84
10.seb0006600:13.86
11.NA7NA00:13.95
12.janez1234500:14.78
13.fishysua00:15.09
14.Solander00:15.18
15.Piroska900:15.81
16.eirbmia00:15.87
17.Marika100:16.05
18.Jaycob
17
00:16.67
19.fjmustak00:16.86
20.NoahFentz00:17.18
امروز
1.Hanman00:07.32
2.libra9z00:13.84
3.janez1234500:15.17
4.Piroska900:16.22
5.Solander00:16.33
6.NA7NA00:16.87
7.dave7300000:17.23
8.Ulcman00:19.34
9.hsiaoshangjen
22
00:22.02
10.medusaworm00:28.89
11.iValerie00:31.25
12.vm162
1
00:59.47
13.kola6
11
01:00.34
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--

پازل جدیدرتبتون را پیدا کنید در
اسم خود را وارد کنید:

: بقیه قواعد پازل

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads