حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت

در این ماه
1.Ronja
54
02:46.34
2.MoleculeKing
3
03:01.88
3.NA7NA03:06.54
4.Fastfaxer
82
03:42.94
5.Oliver
25
04:07.09
6.PanamotoAT928804:15.05
7.MacGamer
16
04:40.98
8.DeaphetS
31
04:47.99
9.geyik
77
04:52.83
10.kimchee04:52.97
11.anzuruni05:04.96
12.jmk77005:05.14
13.jiufeng
30
05:07.91
14.digitaldeity05:35.12
15.kryesec05:35.94
16.Samartha
29
05:40.24
17.frickenlol06:12.67
18.xiaoyao06:13.50
19.tplayz06:46.66
20.Moooon
35
06:54.42
در این هفته
1.Ronja
54
02:49.48
2.NA7NA03:06.54
3.MoleculeKing
3
03:19.96
4.PanamotoAT928804:35.55
5.DeaphetS
31
04:47.99
6.MacGamer
16
05:17.76
7.anzuruni05:18.84
8.kryesec05:35.94
9.xiaoyao06:13.50
10.hsss2807:35.72
11.mibpob07:49.97
12.pgajmdtw07:58.94
13.Moooon
35
08:08.13
14.sixgs08:55.41
15.Bongo1
25
10:28.67
16.ibieiniid12:40.33
17.Sharoo
1
16:07.03
18.Solander18:05.58
19.mwmwmw
4
25:31.84
20.Nuba2K932:21.93
امروز
1.--- خالی -----:--
2.--- خالی -----:--
3.--- خالی -----:--
4.--- خالی -----:--
5.--- خالی -----:--
6.--- خالی -----:--
7.--- خالی -----:--
8.--- خالی -----:--
9.--- خالی -----:--
10.--- خالی -----:--
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
MO3
1.Ronja
54
02:57.46
2.MoleculeKing
3
03:54.48
3.Fastfaxer
82
04:14.46
4.Go5Go
41
04:41.28
5.jiufeng
30
04:54.32
6.Oliver
25
04:57.94
7.DeaphetS
31
05:05.25
8.MacGamer
16
05:07.25
9.fishysua
53
05:27.28
10.geyik
77
05:35.31
AO5
1.Ronja
54
02:57.46
2.Fastfaxer
82
04:18.14
3.MoleculeKing
3
04:20.35
4.Go5Go
41
04:58.06
5.jiufeng
30
05:01.04
6.Oliver
25
05:04.37
7.DeaphetS
31
05:11.40
8.MacGamer
16
05:14.81
9.fishysua
53
05:42.43
10.geyik
77
05:44.69
AO12
1.Ronja
54
03:22.29
2.Fastfaxer
82
05:01.33
3.jiufeng
30
05:13.87
4.MacGamer
16
05:26.67
5.Go5Go
41
05:27.77
6.Oliver
25
05:34.08
7.geyik
77
06:12.93
8.fishysua
53
06:17.62
9.Karioker
56
09:52.24
10.Bongo1
25
13:05.22
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.541
2.--- خالی -----:--
3.--- خالی -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hide show

2021-10-22 01:11:33

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads