حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت

در این ماه
1. Bluegill16384
82
02:45.02
2. sesam92 03:02.97
3. Go5Go
60
03:35.71
4. jmk770 04:02.36
5. Make
144
04:04.94
6. PanamotoAT9288 04:22.64
7. citsever 04:30.03
8. scotchdoc 04:51.44
9. SliverHawk's sweethe...
114
04:51.92
10. Aqua Freeway
51
05:02.99
11. MacGamer
42
05:15.71
12. FrancoOnt 05:28.55
13. kryesec 06:12.52
14. JohnnyB 06:33.58
15. dongr 07:28.50
16. Pylgrim
15
07:39.59
17. divg1105 07:50.63
18. prb79 08:55.53
19. Stevo24601
11
10:09.78
20. babygoose 10:13.69
در این هفته
1. Go5Go
60
03:35.71
2. Make
144
04:23.78
3. citsever 04:37.42
4. PanamotoAT9288 04:39.98
5. scotchdoc 04:51.44
6. JohnnyB 06:33.58
7. kryesec 06:52.43
8. Pylgrim
15
09:44.25
9. Stevo24601
11
10:09.78
10. Ignacio 10:21.55
11. dreaded
24
11:14.90
12. profTomi 14:44.65
13. divg1105 16:15.92
14. kalpana
3
16:55.92
15. jeffers
5
48:32.79
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
امروز
1.--- خالی -----:--
2.--- خالی -----:--
3.--- خالی -----:--
4.--- خالی -----:--
5.--- خالی -----:--
6.--- خالی -----:--
7.--- خالی -----:--
8.--- خالی -----:--
9.--- خالی -----:--
10.--- خالی -----:--
11.--- خالی -----:--
12.--- خالی -----:--
13.--- خالی -----:--
14.--- خالی -----:--
15.--- خالی -----:--
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
MO3
1. Bluegill16384
82
02:44.05
2. Ronja
70
02:48.81
3. Anders Christiansen
59
03:17.81
4.anonymous
215
03:21.12
5. bakpao
58
03:47.85
6. MoleculeKing
40
03:52.52
7. Fastfaxer
117
04:14.46
8. qqwref
166
04:18.13
9. Go5Go
60
04:23.84
10. VinceNo5
36
04:26.58
AO5
1. Bluegill16384
82
02:49.60
2. Ronja
70
02:53.48
3. Anders Christiansen
59
03:20.07
4.anonymous
215
03:22.71
5. qqwref
166
03:56.48
6. MoleculeKing
40
04:05.37
7. bakpao
58
04:09.63
8. Fastfaxer
117
04:18.15
9. VinceNo5
36
04:27.32
10. Go5Go
60
04:34.52
AO12
1. Bluegill16384
82
03:06.51
2. Ronja
70
03:08.98
3. Anders Christiansen
59
03:41.31
4.anonymous
215
03:41.95
5. MoleculeKing
40
04:35.70
6. qqwref
166
04:49.99
7. Go5Go
60
04:56.15
8. bakpao
58
04:57.39
9. VinceNo5
36
04:57.69
10. TQ-V85Sn
40
04:59.25
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.541
2.Fei Dai
19
00:29.804
3.--- خالی -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hideshow

2022-08-09 02:22:27

ir.puzzle-loop.com
Remove Ads