حلقه ی لغزنده


.ترجمه کردن این سایت

Special thanks to Ali Alikhani for the translation

حلقه ی لغزنده (همچنین به نام دیوارها و حلقه را کامل کنشناخته می شود) یک پازل منطقی با قوانین ساده و راه حل های چالش برانگیز می باشد.

قوانین ساده هستند. شما باید خط هایی بین نقاط رسم کنید تا تنها یک حلقه بدون نقاط متقاطع یا شاخه های منشعب شکل گیرد. اعداد تعداد خطوط احاطه کننده ی خود را نشان می دهند.
برای متصل کردن نقاط بین آنها کلیک چپ کنید. برای مارک کردن با Xکلیک راست کنید .

Video Tutorial
پنهان کردن قواعد بازی

Share

Disable Ads
حلقه ی لغزنده


5x5 حلقه معمولی | 5x5 حلقه سخت | 7x7 حلقه معمولی | 7x7 حلقه سخت | 10x10 حلقه معمولی | 10x10 حلقه سخت | 15x15 حلقه معمولی | 15x15 حلقه سخت | 20x20 حلقه معمولی | 20x20 حلقه سخت | 25x30 حلقه معمولی | 25x30 حلقه سخت

در این ماه
1.Nimrod00:59.22
2.bakpao
41
01:03.28
3.NickeNix
42
01:26.41
4.Fastfaxer
82
01:26.89
5.NA7NA01:29.78
6.jacjac01:30.60
7.Chrismneuer01:35.29
8.nickname22601:39.59
9.DrDrfbagIII01:39.76
10.Lump
23
01:41.19
11.arcer
65
01:41.37
12.shamin198701:43.20
13.guoguowang
15
01:46.40
14.dekerstman5
56
01:53.09
15.Einsteinus
58
01:54.09
16.playmaker02:00.91
17.fishysua
53
02:05.88
18.elainelee00702:17.80
19.mattyHs02:24.02
20.KingKong02:24.54
در این هفته
1.bakpao
41
01:03.28
2.NickeNix
42
01:26.41
3.NA7NA01:31.80
4.nickname22601:39.59
5.DrDrfbagIII01:41.43
6.Lump
23
01:54.96
7.guoguowang
15
01:58.21
8.playmaker02:00.91
9.fishysua
53
02:05.88
10.dekerstman5
56
02:14.75
11.mattyHs02:24.02
12.KingKong02:26.92
13.zhuxi110402:48.57
14.janez1234502:57.53
15.annazun03:01.00
16.ambiorix03:03.07
17.Dorice
85
03:23.12
18.qobi
91
03:23.54
19.eljot
23
03:31.90
20.uzell03:33.87
امروز
1.NA7NA01:44.42
2.nickname22601:44.66
3.NickeNix
42
01:56.60
4.fishysua
53
02:05.88
5.KingKong02:26.92
6.zhuxi110402:57.34
7.janez1234503:21.83
8.uzell03:33.87
9.eljot
23
03:37.04
10.MissMarie0722
19
03:56.34
11.ambiorix04:28.74
12.Franolich04:30.84
13.sifk491
6
04:49.34
14.kiddikai
12
04:54.13
15.arozbilgin28:33.42
16.--- خالی -----:--
17.--- خالی -----:--
18.--- خالی -----:--
19.--- خالی -----:--
20.--- خالی -----:--
MO3
1.PuzzleMaestro
34
00:54.97
2.bakpao
41
01:14.80
3.NickeNix
42
01:31.96
4.Ferdiwagner
36
01:33.84
5.Fastfaxer
82
01:45.88
6.arcer
65
01:52.97
7.fishysua
53
02:02.18
8.martosss
33
02:02.53
9.Einsteinus
58
02:02.69
10.anonymous
120
02:03.20
AO5
1.bakpao
41
01:15.87
2.NickeNix
42
01:34.31
3.Ferdiwagner
36
01:35.00
4.Fastfaxer
82
01:52.35
5.arcer
65
01:57.03
6.martosss
33
02:02.83
7.Lump
23
02:03.77
8.fishysua
53
02:04.11
9.anonymous
120
02:07.74
10.Einsteinus
58
02:08.37
AO12
1.NickeNix
42
01:39.88
2.Ferdiwagner
36
01:40.69
3.Fastfaxer
82
01:57.85
4.martosss
33
02:09.55
5.arcer
65
02:11.48
6.fishysua
53
02:12.13
7.Einsteinus
58
02:12.70
8.anonymous
120
02:20.32
9.Samartha
29
02:31.81
10.seb00066
23
02:34.32
Robots / programmatic solversinfo  
1.jllachan00:00.519
2.--- خالی -----:--
3.--- خالی -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


رتبتون را پیدا کنید در

اسم خود را وارد کنید:


: بقیه قواعد پازل  hide show

2021-10-21 23:34:41

ir.puzzle-loop.com
Disable Ads